Představení projektu

Název: Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách

Reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/26.0032

Řešitel: Univerzita Palackého v Olomouci

Poskytovatel: MŠMT

Doba trvání projektu: 36 měsíců

Vedoucí projektu: RNDr. Lukáš Műller, Ph.D.

Stručný obsah projektu: Projekt předpokládá vytvoření sady materiálů k chemii, biologii a geologii s paleontologií sloužících k podpoře badatelských aktivit žáků ZŠ a SŠ ve školních i mimoškolních činnostech. Konkrétně se jedná o

  1. soubory motivujících (neučebnicových) textů, úloh, experimentů, pracovních listů sdružených do tzv. čítanek využitelných v přímé školní výuce chemie, biologie a geologie (3 knihy);
  2. soubory textů k laboratorním a terénním cvičením formulovaným jako problémové úlohy (3 knihy);
  3. soubory textů pro zájmové kroužky a vlastní mimoškolní aktivity žáků (3 knihy);
  4. ilustrované propedeutické a motivační materiály integrující přírodní vědy pro mladší žáky (1 kniha).

Většina textů bude doplněna o metodické materiály a příklady dobré praxe a následně pilotovány a evaluovány na ZŠ a SŠ. V poslední fázi budou s připravenými materiály a zaváděním badatelsky orientované výuky seznámeni pedagogové prostřednictvím e-learningu i prezenčních kurzů.

Chci získat tištěné matriály k badatelsky orientované výuce