Představení badatelsky orientované výuky

Badatelsky orientovaná výuka je činnost učitele a žáka zaměřená na rozvoj znalostí, dovedností a postojů na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou se sám učí objevovat a objevuje. (dle Dostál, J. Experiment jako součást badatelsky orientované výuky. Trends in Education. 2013. s. 9 - 19. ISSN 1805-8949)

Pro praxi vhodnější se jeví vymezení badatelsky orientované výuky pomocí aktivních sloves (resp. nedokončených sousloví) charakterizující činnost žáků při tomto druhu výuky:

Přirozeným důsledkem výše uvedeného je i změna práce učitele, který nepředkládá hotový výsledek k zapamatování, ale používá prvků konstruktivismu, při kterém si daný výsledek formulují (konstruují) žáci sami, a volí takovou strategii výuky (metody a formy práce), při které mohou žáci konat činnosti zmíněné výše. Míru zapojení učitele do procesu badatelsky orientované výuky je možné klasifikovat do několika tříd:

Rady pro učitele k zavádění badatelsky orientované výuky